Metrik Daedalus und Ikarus?

2 Antworten

Von Experte verbosus bestätigt

In-ter o-pus mo-ni-tus-que ge-nae ma-du-e-re se-ni-les, [- u u | - u u | - u u | - u u | - u u | - x]

et pa-tri-ae tre-mu-e-re ma-nus; de-dit o-scu-la na-to [- u u | - u u | - u u | - u u | - u u | - x]

non i-te-rum re-pe-ten-da su-o pen-nis-que le-va-tus [- u u | - u u | - u u | - - | - u u | - x] 

an-te vo-lat co-mi-ti-que ti-met, ve-lut a-les, ab al-to [- u u | - u u | - u u | - u u | - u u | - x]

quae te-ne-ram pro-lem pro-du-xit in a-e-ra ni-do, [ - u u | - - | - - | - u u |- u u | - x]

hor-ta-tur-que se-qui dam-no-sas-qu◡e-ru-dit ar-tes [- - | - u u | - - | - - | - u u | - x] 

et mo-vet i-pse su-as et na-ti re-spi-cit a-las. [- u u | - u u | - - | - - | - u u | - x] 

ī́ntĕr ŏpū́s mŏnĭtū́squĕ gĕnǣ́ mădŭḗrĕ sĕnī́les,        

ḗt pătrĭǣ́ trĕmŭḗrĕ mănū́s; dĕdĭt ṓscŭlă nā́to           

nṓn ĭtĕrū́m rĕpĕtḗndă sŭṓ pēnnī́squĕ lĕvā́tus            

ā́ntĕ vŏlā́t cŏmĭtī́quĕ tĭmḗt, vĕlŭt ā́lĕs, ăb ā́lto          

quǣ́ tĕnĕrā́m prōlḗm prōdū́xĭt ĭn ā́ĕră nī́do,

hṓrtātū́rquĕ sĕquī́ dāmnṓsāsque‿ḗrŭdĭt ā́rtes          

ḗt mŏvĕt ī́psĕ sŭā́s ēt nā́tī rḗspĭcĭt ā́las.

Woher ich das weiß:Studium / Ausbildung – LK Latein

Steissbeiss 
Beitragsersteller
 06.06.2024, 10:01

Danke sehr 🙏

1
Steissbeiss 
Beitragsersteller
 06.06.2024, 16:17
@Merlin128

Ich fürchte ich verstehe ihre Aussage nicht ganz…

0
Steissbeiss 
Beitragsersteller
 06.06.2024, 19:15
@Merlin128

Ahhh Achso ok dachte ,dass sie wollten das ich mich nochmal bedanke

1