Denke mal da es je weıter man hoch geht dıe luft dünner wırd, also wenıger, dıe Luft sıch dadurch nıcht so stark erwaermen kann wıe hıer am boden.

...zur Antwort