Mathematik: Q.Funkt. 2D FE gesucht.

...komplette Frage anzeigen

1 Antwort

Nullstelle der WT sei (a|0)

Nullstelle der WN sei (b|0)

Wendepunkt WP sei (c|d)

Dreiecksfläche A = 1/2 * (a - b) * d

Was möchtest Du wissen?