Kennt ihr gute japanische / anime Partnernamen w und w ( weiblich)?

...komplette Frage anzeigen

2 Antworten

Hana

Sakura

Yachi

Yuri

Hitoka

Mizuki

Miharu

Hikari

Yuna

Kikio

Kagome

Kaede

Sakura

Nanami

Hinami

Hinako

Touka

Akira

Tsuki

Yuki

Hinata

Rin

Nagisa

Haruka

Makoto

Rei

das Mädchen aus Radukai kishi no Cavalry

Was möchtest Du wissen?