Japanischer Mädchenname?

8 Antworten

Ai, Akemi, Yuki, Hiko, Mika, Mina, Kano, Nana, Rio (nicht japanisch), Shina, Yumi, Yoko, Yuna, Yukiko, Zelda, ...

Rei wäre mein Favorit

Yuno Gasai xD

Was möchtest Du wissen?