(2a)^2?

...komplette Frage anzeigen

3 Antworten

Das kann man folgendermaßen herleiten:

(2a)² = (2 * a)² = (2 * a) * (2 * a) = 2 * a * 2 * a = 2 * 2 * a * a = 4 * a² = 4a²

Ich hoffe, ich konnte dir helfen; wenn du noch Fragen hast, kommentiere einfach.

LG Willibergi

(2a)² = 2a•2a = 2•a•2•a = 2•2•a•a = 4a²


4a²

Günter

Was möchtest Du wissen?